آن؛

لحظه‌ای میان گذشته و آینده آن‌سوی مرزهای خواستن

استارت‌آپ حمایت شده تا امروز

حوزه‌ی فناوری

تأسیس شده در سال ۱۳۹۹

حوزه‌ی معدن

تأسیس شده در سال ۱۳۹۸

حوزه‌ی سلامت

تأسیس شده در سال ۱۳۹۹

حوزه‌ی حمل و نقل

تأسیس شده در سال ۱۳۹۹